ویژه کارت
شرایط دریافت تخفیف از فروشگاههای افق کوروش

فرهیخته گرامی :
بدینوسیله به اطلاع می رساند، در صورت عضویت ویژه کارت در باشگاه مشتریان فروشگاههای زنجیره ای افق کورورش، امکان استفاده از تخفیف ویژه کارت حذف و تخفیف ها از طریق باشگاه مشتریان آن فروشگاه لحاظ خواهد شد

بالای 100 هزارتومان خرید 1 درصد

بالای 200هزارتومتن خرید 2 درصد

بالای 400هزارتومان خرید 3 درصد

بالای 500هزارتومان خرید 4 درصد

مازاد بر تخفیف های افق کورورش

.