ویژه کارت
مزایای ویژه کارت

 

شركت رايمون توسعه آريا به منظور حمایت از جامعه علمي کشور، پا در عرصه ای نو گذاشته و اقدام به طرح ریزی و صدور "  ویژه کارت  " نموده است.
دارندگان " ویژه کارت " از مزایایی نظیرکاهش هزینه و ارائه تخفیف در هنگام استفاده از خدمات ذیل برخوردار مي شوند:

1- گردشگری

2- سلامت

3- فروشگاهی و تفریحی

4- (بازما)  بازاراینترنتی - زنجیره ای متخصصان ایران

5- فرهنگی و ورزشی

6- مراکز آموزشی و تخصصی